අපි ඔබෙන් අහන්න කැමතියි

වෙනසක් කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න

ලියාපදිංචි ලිපිනය

ඩයලොග් පදනම
අංක 475, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 00200

ඇමතුම් අංකය

(+94) 777 678 700

විද්යුත් තැපෑල

sustainability@dialog.lk

Follow Us