නැණස අධ්‍යාපනික ජංගම යෙදුම

සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සඳහා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන සුවිශේෂී ත්‍රෛභාෂා අධ්‍යාපනික වේදිකාවක්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් සංවර්ධනය කරන ලදී.