நெனச கல்வி மொபைல் ஆப்

அனைத்து இலங்கை மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்கும் விதிவிலக்கான மும்மொழிக் கல்வித் தளம், கல்வி அமைச்சுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது.