“ශිල්ප දිරිය”, පාස්කු ඉරුදින ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දියත් කල වගයි

කොළඹ අගරදගුරු පදවිය‚ ඩයලොග් Rally to Care පදනම සමඟ...

Read More

Rally to Care

Rally to Care 'Rally to Care' is an initiative by Dialog Foundation, to aid those who have been...

Read More

Dialog Merit Scholarships

Established in 2003, the Dialog Merit Scholarship programme offers financial assistance to top-performing students at G.C.E....

Read More

Nenasa TV

Nenasa TV, a Public-Private-Partnership with the Ministry of Education is an initiative intended to support grade 10 and 11...

Read More

Nenasa Smart Schools

A new initiative that commenced in 2017, the Nenasa Smart Schools project spearheaded by the Dialog Foundation aspires to...

Read More

Senehe Siyapatha Fund

“Senehe Siyapatha” is a collaborative effort between Dialog, the Ministry of Parliamentary Reforms and Mass Media, the...

Read More