නැණස Smart School

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය  ඩිජිටල්...

Read More

නැණස TV

නැණස TV දුරස්ථ අධ්යාපන යා කිරීම  යනු අධ්යාපන...

Read More

Dialog කුසලතා ශිෂ්යත්ව

2003 වසරේ ආරම්භ කරන ලද Dialog කුසලතා ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන...

Read More

Nenasa Educational Mobile App

Nenasa Educational App යනු ගුණාත්මක අධ්යාපනික සංග්‍රහයන්...

Read More