නැණස Smart School අදියර 2 තානාපතිවරු පුහුණුවීම් සාර්ථකව නිම කරති

නැණස Smart School වැඩසටහන මගින් මහනුවර සහ කුරුණෑගල...

Read More

“ශිල්ප දිරිය”, පාස්කු ඉරුදින ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දියත් කල වගයි

කොළඹ අගරදගුරු පදවිය‚ ඩයලොග් Rally to Care පදනම සමඟ...

Read More

නැණස ස්මාර්ට් පාසල් සම්මාන 2019 මූලික වටය

Dialog පදනම Dialog Axiata PLC අනුබද්ධ Headstart (Pvt.) Ltd. සමඟ එක්ව නැණස Smart...

Read More

V2020 අක්ෂි කඳවුර – මීගසර

'Vision 2020' යනු 2020 වන විට වළක්වා ගත හැකි අන්ධභාවය තුරන්...

Read More